LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 23 Απριλίου 2019 11:09

Σημαντικές ζημιές για την ΔΕΗ το 2018

Μείωση εσόδων από την απώλεια μεριδίου της αγοράς και τεράστιες δαπάνες για δικαιώματα εκπομπών ρύπων, επιβάρυναν τα οικονομικά αποτελέσματα.

Κάμψη εσόδων κατά 4,1% και βουτιά σε όρους EBITDA κατά 44,5% καταγράφεται στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης για το 2018.

Να σημειωθεί τα στοιχεία αυτά αφορούν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ και το κέρδος από την πώλησή του για το 2017 και τα αποτελέσματα των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και το 2018.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά € 198,6 εκατ. λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων € 169,7 εκατ. το 2018 έναντι προβλέψεων € 28,9 εκατ. το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 21,4 εκατ.

Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά €157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019. Από το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη ΔΕΗ ΔΕΗ -2,23% να ανέλθει στο ποσό των €100 εκατ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά €16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού.

Στον αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά €201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά €137,9 εκατ.) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά € 151,6 εκατ.), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του euro2day.gr.

Στα αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους €109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν €32,7 εκατ.

Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά 44,5% ή € 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017.

ΔΕΗ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ

 Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα του 2018 έχουν επηρεαστεί από τις παρακάτω εφάπαξ επιπτώσεις:

- πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 148,8 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕH και η θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (αρνητική επίπτωση)

- οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ. (θετική επίπτωση).

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επηρεαστεί από την εφάπαξ θετική επίπτωση από την αναγνώριση εσόδου € 359,8 εκατ. που αφορούσε ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του 2018 διαμορφώθηκε σε € 216,5 εκατ. έναντι € 828,8 εκατ. το 2017.

Στα αποτελέσματα προ φόρων, εξαιρουμένων των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, καταγράφονται ζημίες ύψους € 465,5 εκατ. έναντι ζημιών € 214,5 εκατ. πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 509,1 εκατ. έναντι κερδών € 145,3 εκατ. και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € 542 εκατ. έναντι κερδών € 127,6 εκατ. αντίστοιχα.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2018 κατά € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω μειωμένων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 335,4 εκατ. ή 7,3%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% στις 57.122 GWh έναντι 57.845 GWh το 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε το 2018 κατά 2,2% εξαιτίας των αυξημένων κατά 75,2% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των ποσοτήτων που αποκτώνται μέσω “ΝΟΜΕ”.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 81,9% το 2018 από 86,7% το 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 80,3% τον Δεκέμβριο του 2018 από 85,4% τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕH, ανά τάση, ήταν 97,6% στην Υψηλή Τάση, 68% στη Μέση Τάση και 82,1% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,3%, 71,5% και 88,5% τον Δεκέμβριο του 2017 αντίστοιχα.

Απόρροια της απώλειας μεριδίου αγοράς καθώς και της μείωσης της ζήτησης ήταν οι πωλήσεις της ΔEΗ να μειωθούν κατά 6,6% το 2018.

πυλώνες - ΔΕΗ

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένης για το 2018 της εφάπαξ επίπτωσης από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και της οριστικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ, και για το 2017 της αναγνώρισης εσόδου από ΥΚΩ παρελθόντων ετών (2012-2016), κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά € 7,1 εκατ. όπως αναλύεται παρακάτω:

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές)

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ κάλυψαν το 47,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το 2018 (44,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 49,4% (45,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ  ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2018 ήταν 40,1% έναντι 42,2% το 2017.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ παρουσίασε μείωση κατά 779 GWh (2,8%), η οποία προήλθε κυρίως από τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή μονάδων φυσικού αερίου κατά 16,9% (1.294 GWh), καθώς και μονάδων λιγνίτη κατά 7% (840 GWh), σε αντίθεση με την υδροηλεκτρική παραγωγή η οποία το 2018 ήταν αυξημένη κατά 46,2% (1.595 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 23,6% ή κατά 2.143 GWh, εκ των οποίων 506 GWh από ΔΕH (μερίδιο 21,4%) και 1.637 GWh από Τρίτους (μερίδιο 78,6%).

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη αυξήθηκαν κατά € 115,7 εκατ. (3,8%) σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα:

- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε οριακά κατά € 8,6 εκατ. (1,3%), από € 650,9 εκατ. το 2017 σε € 659,5 εκατ. το 2018, καθώς παρά τη μειωμένη κατανάλωση στα νησιά λόγω της διασύνδεσης των Κυκλάδων οι τιμές τόσο του μαζούτ όσο και του diesel ήταν αυξημένες (19,5% και 10,4%, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η δαπάνη για υγρά καύσιμα την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε επιβαρυνθεί με € 30 εκατ. περίπου λόγω της λειτουργίας των μονάδων φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου IV με πετρέλαιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις αρχές του περυσινού χειμώνα, επιβάρυνση για την οποία η ΔΕΗ δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα.

- Η δαπάνη για φυσικό αέριο, παρά την αύξηση της τιμής φυσικού αερίου κατά 9,3%, μειώθηκε κατά 6,2% σε € 383,6 εκατ., από € 409,1 εκατ. το 2017 λόγω της μείωσης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά) μειώθηκε μόνο κατά € 13,1 εκατ. σε € 1.711,9 εκατ., και αυτό διότι παρά τον χαμηλότερο όγκο αγορών ενέργειας κατά 14,8%, και την μικρότερη επιβάρυνση από την πρόσθετη χρέωση των προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ (που φέτος διαμορφώθηκε σε € 196,3 εκατ. έναντι € 353,5 εκατ. το 2017), υπήρξε αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος (από € 54,7/MWh σε € 60,4/MWh) καθώς και αυξημένη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας «ΝΟΜΕ». Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση αυτή ανήλθε σε € 223,8 εκατ. το 2018, αυξημένη κατά € 151,6 εκατ. σε σχέση με το 2017. Η επίπτωση των «ΝΟΜΕ» εντάθηκε το β΄ εξάμηνο του 2018 με την επιβάρυνση να διαμορφώνεται σε € 178,1 εκατ. έναντι € 45,7 εκατ. το α’ εξάμηνο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ποσότητες «ΝΟΜΕ» υπερέβαιναν το αντίστοιχο άθροισμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, φαινόμενο το οποίο προβλέπεται να διατηρηθεί και για όλο το 2019.

- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €279,5 εκατ. το 2018 από € 141,6 εκατ. το 2017, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 5,71/τόνο σε € 11,93/τόνο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (23,4 εκατ. τόνοι έναντι 24,8 εκατ. τόνων). Σημειώνεται ότι για το 2018, λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την μέση τιμή spot (€ 15,89 /τόνο).

ΔΕΗ - e-bill - ηλεκτρονικός λογαριασμός

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά €23,6 εκατ. σε € 790,5 εκατ. το 2018 από € 814,1 εκατ. το 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Προβλέψεις

Στο 2018, οι δράσεις της Εταιρείας για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους € 169,7 εκατ. ενώ το 2017 είχαν σχηματιστεί προβλέψεις € 28,9 εκατ. Η θετική επίδραση του γεγονότος αυτού στα αποτελέσματα του 2018 ανήλθε σε € 198,6 εκατ. Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 114,3 εκατ. έναντι € 50,3 εκατ., πέρυσι, κυρίως λόγω του σχηματισμού πρόβλεψης ύψους € 109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας προς ΑΔΜΗΕ.

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες

Το 2018 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, μειώθηκαν κατά € 16,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 79,3 εκατ., λόγω της μείωσης του συνολικού δανεισμού από € 4.304,5 εκατ. στις 31.12.2017 σε € 4.023,7 εκατ. στις 31.12.2018.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε € 746,7 εκατ. έναντι € 410,7 εκατ. το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V (κατά € 280 εκατ. περίπου), σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ ύψους € 50 εκατ. και σε αυξημένες επενδύσεις σε Δίκτυα Διανομής. Στις επενδύσεις του Δικτύου Διανομής περιλαμβάνονται και αυτές που χρηματοδοτούνται από τους καταναλωτές για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, οι οποίες το 2018 ανήλθαν σε € 61,9 εκατ. από € 55,6 εκατ. πέρυσι.

Καθαρό χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.12.2018 ήταν € 3.744,8 εκατ., μειωμένο κατά € 212,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Η ΔΕΗ ΔΕΗ -2,23% εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

ΔΕΗ - ζημιές - 2018 - πίνακας

Μανώλης Παναγιωτάκης: Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου

«Το 2018, με τις δράσεις της εταιρείας, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση τόσο της εισπραξιμότητας με συνέπεια την αντιστροφή των προβλέψεων, όσο και του λειτουργικού κόστους», υποστηρίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης. «Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε έναντι του 2017 όπως είχε ήδη καταγραφεί στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2018».

«Η μειωμένη κερδοφορία, φαινόμενο για την αντιστροφή του οποίου η Διοίκηση θα δρομολογήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οφείλεται α) στην αύξηση των δαπανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων CO2 β) στην αύξηση της επιβάρυνσης λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ γ) στη μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης των πωλήσεων συνεπεία της μείωσης του μεριδίου της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης και δ) σε εφάπαξ επιπτώσεις.

Η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλίσει τις ανωτέρω επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Και το 2018 το καθαρό χρέος της επιχείρησης μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 82%, φθάνοντας στο ύψος των € 746,7 εκατ. Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας. Παράλληλα οι επενδύσεις που ανανεώνουν το παραγωγικό δυναμικό αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η επιστροφή € 100 εκατ., από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, προσδοκάται η μείωση των ποσοτήτων ΝΟΜΕ σε συνάρτηση με την αποεπένδυση των λιγνιτικών Μονάδων και, θα προκύψει θετική επίπτωση από τον τερματισμό της κάλυψης των ελλειμάτων του ΕΛΑΠΕ, και την αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας.

Τέλος προσδοκάται η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος (ΑΔΙ), άκρως απαραίτητου για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Στον αντίποδα σημειώνεται η κατακόρυφη άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2 συνεπεία συγκεκριμένων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή αλλά και της λειτουργίας του χρηματιστηρίου.

Οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ πολύ σημαντική θα είναι η τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη με την συνδρομή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - ΔΕΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΥΛΗΣ

Επίσης, η Επιχείρηση διεκδικεί με κάθε νόμιμο μέσο την ολοκλήρωση της αποζημίωσής της για τις δαπάνες, στις οποίες έχει υποβληθεί για παροχή Υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας παρελθόντων ετών.

Τέλος η εταιρεία προέβη σε σημαντικές νέες δανειακές συμφωνίες όπως η γραμμή χρηματοδότησης € 255 εκατ,. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η νέα χρηματοδότηση € 160 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, και βέβαια το δάνειο των € 200 εκατ. από την κοινοπραξία των Ελληνικών Τραπεζών. Σημειώνεται ακόμη η χρηματοδότηση ύψους € 102,5 εκατ. συνολικά από την ΕΤΕΠ και την Εθνική Τράπεζα για έργα ΑΠΕ, για την ανάπτυξη γενικά των οποίων, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη.

Πέραν, ωστόσο αυτών, για την ανταπόκριση του Ομίλου στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες με προοπτική την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή του, απαιτείται η λήψη σημαντικών θεσμικών μέτρων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη των αναγκαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που περιορίζει ασφυκτικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με πρωταρχικό το ζήτημα του συστήματος των προσλήψεων. Ευέλικτο σύστημα προσλήψεων θα επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, με τα οποία θα υπάρξει δραστική μείωση του κόστους και θα ανανεωθεί και θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, οι οποίες δεν εδράζονται σε καμία λογική, ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η στρατηγική του δημοσίου ελέγχου.

Τέλος σε ότι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, η εταιρεία με εξαιρετικά δραστήριες και αποτελεσματικές δράσεις διασφάλισε την κερδοφόρο λειτουργία και προοπτική των Μονάδων ακόμη και σε συνθήκες σημαντικά αυξημένων τιμών δικαιωμάτων CO2, και αναμένει τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών.

Προσδοκούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ θα συμβάλει από την πλευρά της στην επιτυχία της αποεπένδυσης επισπεύδοντας την έγκριση των ΑΔΙ, ώστε να καταδειχθεί έγκαιρα ενόψει της πώλησης η πλήρης αξία των μονάδων. Άλλωστε είναι δική της απαίτηση η ολοκλήρωση της πώλησης σε τόσο σύντομο για λιγνιτικές μονάδες διάστημα.».

ΚΟΛΩΝΑ ΤΗΣ ΔΕΗ - ΕΡΓΑΤΗΣ - ΣΤΥΛΟΣ

ΝΔ: σοκ και δέος από τις ζημιές στη ΔΕΗ

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, δήλωσε τα εξής:

Οι μαθητευόμενοι μάγοι της κυβέρνησης Τσίπρα κατέστρεψαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει για τα εγκλήματα που συντελούνται σε βάρος της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά, οι ζημιές ύψους 903,8 εκατ. ευρώ που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανακοίνωσε η εταιρεία, προκαλούν σοκ και δέος.  

Για τη δραματική αυτή εξέλιξη οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο: Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης με τις επιλογές τους οδήγησαν στο γκρεμό την εταιρεία. Μετέτρεψαν τη ΔΕΗ σε εταιρεία ζόμπι, με υψηλές ζημίες, τεράστιες ανείσπρακτες οφειλές και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία, όταν το 2014 ήταν μια εύρωστη εταιρεία με κέρδη 90 εκατ. ευρώ.

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μη σκάσει στα χέρια τους η ωρολογιακή βόμβα που οι ίδιοι πυροδότησαν. Να είναι βέβαιοι ότι θα λογοδοτήσουν.   

Σύντομα η δραματική αυτή πορεία της ΔΕΗ τελειώνει. Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποφευχθεί η κατάρρευση του βασικού πυλώνα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Το πρώτο ATM σολομού στον κόσμο!23:59Ηλεκτρονικό κομποσχοίνι…στο Βατικανό (βίντεο)23:48Νεάντερταλ στην Νάξο πριν από 200000 χρόνια (εικόνες)23:37“Γυναίκα χωρίς όνομα”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)23:24Γιος συζυγοκτόνου Μεσσηνίας στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου απειλούσε τη ζωή της (βίντεο)23:11Πανελλαδικές κινητοποιήσεις αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ22:58“Πέτα τη φριτέζα”: Στα άκρα οι σχέσεις στην Λαγουδέρα (εικόνες) 22:45Γιγαντώνεται το κίνημα των Vegan στην Ελλάδα (βίντεο)22:32Γκολ και θέαμα στο Αγρίνιο22:19Μητσοτάκης: πιστεύουμε σε έναν πολιτισμό, φορέα ανάπτυξης οικονομικής και κοινωνικής22:07Μάχες αστυνομικών – διαδηλωτών στη Βαρκελώνη (εικόνες)21:53Πυροβόλησε τον αδελφό του και εξαφανίστηκε (εικόνες)21:40“Καθάρισε” με Σουντανί ο Ολυμπιακός 21:29Κουφάρι φάλαινας βρέθηκε στον Τάμεση (βίντεο)21:16Ξενάγηση στο μουσείο άρτου της Αμφίκλειας (βίντεο)21:02Παυλόπουλος: είμαστε θεματοφύλακες της ειρήνης και του αγώνα για την ελευθερία20:49“Μάστιγα” η νευρική ανορεξία (βίντεο)20:38Καθηγήτρια αφοπλίζει μαθητή αγκαλιάζοντάς τον (βίντεο)20:25“Ενώπιος Ενωπίω” ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με τον Νίκο Χατζηνικολάου20:12Λαμπεροί καλεσμένοι στο “Thrive” (εικόνες)19:59
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο