LATEST NEWS
 
Κοινωνία /Γενικά /

Υπουργείο Εσωτερικών

Δημοσίευση: 19 Φεβρουαρίου 2014 16:19

Τα 10 βήματα της ενδοδημοτικής κινητικότητας

Μέχρι το καλοκαίρι οι μετατάξεις μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίες θα γίνουν σε 10 βήματα.

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Κατεπείγουσα εγκύκλιο προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με αυστηρές προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα, για την υλοποίηση της ενδοδημοτικής κινητικότητας απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Υπενθυμίζεται ότι στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικιτικής Κινητικότητας, οι φορείς που μπορούν να πάρουν προσωπικό είναι:

α) οι ΟΤΑ α’ βαθµού1,

β) οι ΟΤΑ β’ βαθμού,

γ) η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.)

δ) η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)

ε) οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.∆.)

που θα αντληθούν από συγκεκριμένες “δεξαμενές” ανθρώπινου δυναμικού όπως:

α) οι ΟΤΑ α’ βαθμού ,

β) η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.)

γ) η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)

δ) το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)

Μέχρι το καλοκαίρι οι μετατάξεις

Οι μετατάξεις των μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων θα γίνουν σε 10 βήματα:

Βήμα 1ο

Οι φορείς υποδοχής, θα πρέπει από αύριο μέχρι και τις 6 Μαρτίου να αποστείλουν αιτιολογημένα αιτήματα, στα οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς και αιτιολογημένως οι υπηρεσιακές ανάγκες τους σε προσωπικό και θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων. Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι κανένα αίτημα που θα υποβληθεί μετά την 6η Μαρτίου δε θα ληφθεί υπόψη.

Βήμα 2ο

Άμεσα μετά τη συλλογή των αιτημάτων των φορέων υποδοχής, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί σε έκδοση ανακοίνωσης για την περαιτέρω εξέλιξη του Προγράμματος.

Βήμα 3ο

Οι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να μεταταχθούν, θα κληθούν, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα στον οποίο ανήκουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από τη σχετική δημοσίευση της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α. Αίτηση στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς στους θέλουν να μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, το σύνολο των θέσεων του κλάδου/ειδικότητάς τους που θα περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών.

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποτίμηση προσόντων και τα όποια τυχόν δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει µε μοριοδότηση.       

Βήμα 4ο

Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Διοικητικού συντάσσουν εντός δέκα ημερών, πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του Α.Σ.Ε.Π., και τους αποστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. και στους φορείς υποδοχής.

Βήμα 5ο

Μετά την παραλαβή των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων, το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, µε την καταχώρηση     στο    πληροφοριακό    σύστημα    των    στοιχείων  που περιλαμβάνονται στους ψηφιακούς πίνακες, δηλαδή των κριτηρίων, των ιδιοτήτων, καθώς και των προτιμήσεων κάθε υπαλλήλου. Σε 15 ημέρες οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ καταρτίζουν Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης µε βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος, λαμβανομένων υπόψη και των κριτηρίων σε περίπτωση ισοβαθμίας, µε αναφορά στα κριτήρια και τις ιδιότητες  που λήφθηκαν υπόψη για κάθε κατατασσόμενο, της

βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο, καθώς και της συνολικής βαθμολογίας. Στη συνέχεια αποστέλλει τον Ενιαίο Πίνακα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Βήμα 6ο

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.

Βήμα 7ο

Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η γνώμη αποστέλλεται εντός πέντε ημερών από τη λήψη του ενιαίου πίνακα κατάταξης και διάθεσης του Α.Σ.Ε.Π., στο φορέα υποδοχής και στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάγεται ο φορέας υποδοχής, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Βήμα 8ο

Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, σε πέντε ημέρες από την έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης.

Βήμα 9ο

Η απόφαση για τη μετάταξη από τον φορέα υποδοχής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Βήμα 10

Το προσωπικό που μετατάσσεται με το Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας τίθεται σε διαθεσιμότητα ενός μήνα, που ξεκινάει από την ημερομηνία  δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του ενός μήνα και εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο: “Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

Το πρόγραμμα της ενδοδημοτικής κινητικότητας ξεκινά και επίσημα μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κοινή υπουργική απόφαση υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Tο πρώτο φουσκωτό μπουφάν του κόσμου που πετάει σαν μπαλόνι!19:25Μπάιντεν: Ιερή υποχρέωση η υπεράσπιση συμμάχου του ΝΑΤΟ19:11Πέθανε η Χριστίνα Βαρζοπούλου18:57Euro 2020 - Βέλγιο: Νοοτροπία όπως το 2018 ή “αντίο” νωρίς18:44Ρόμπερτ Έγκερς: H Bjork πρωταγωνίστρια στη νέα του ταινία 18:31Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και την επένδυση στην Αστυπάλαια18:17Σεισμός στην Ελασσόνα18:04Euro 2020: Η Αγγλία νίκησε την Κροατία17:51Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής17:38Κορονοϊός: 297 νέα κρούσματα στην Ελλάδα17:30Βιασμός 11χρονης: Συνελήφθη ένας 24χρονος17:15Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Αναδρομικά και επιδόματα17:02NOTAM: Παράταση για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού16:48Σοκ στη Ρώμη: Ένοπλος σκότωσε δύο μικρά παιδιά και έναν ηλικιωμένο16:34Αξιωματούχος ΕΜΑ για AstraZeneca: Ίσως χρειαστεί να σταματήσει η χορήγηση στους άνω των 6016:21Euro 2020 – Πορτογαλία: κρούσμα κορονοϊού σε παίκτη λίγο πριν την πρεμιέρα16:07Hard rock - heavy metal: Όσοι ακούν οδηγούνται σε... ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές15:54Σφοδρές αντιδράσεις για σποτ συνεδρίου για τη γονιμότητα15:41Σουηδία: Φωτισμός που μοιάζει με... φωτιά σε δάσος15:27Μαχαίρωσε τη μάνα του - Την βρήκαν με το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη15:14
00:02:36Θεσσαλονίκη: πήγαν να κλέψουν βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του22-03-2019 07:54 
00:02:12 
Νέες πληροφορίες για την έκρηξη στο Ρωσικό προξενείο22-03-2019 09:27
00:02:05 
Επέστρεψε στην Ελλάδα η Ειρήνη, μετά την αθώωση της για την μεταφορά ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ20-03-2019 20:46
00:05:21 
Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο20-03-2019 20:05
00:04:59 
Κύμα αντιδράσεων από τις μαρτυρίες για την Αφή του Αγίου Φωτός20-03-2019 21:48
00:05:18 
Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από θύμα του κυκλώματος που έσπρωχνε γυναίκες στην πορνεία20-03-2019 20:47
00:03:34 
Μάνδρα: ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για την πολύνεκρη τραγωδία19-03-2019 19:55
00:02:09 
Αιχμές κατά των Ιεραρχών, αλλά και αυτοκριτική για τους χειρισμούς του, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος19-03-2019 20:46
00:02:30 
Ασύλληπτη τραγωδία στον Νέο Κόσμο19-03-2019 19:57
00:01:33 
Η αντίδραση των κατοίκων της Μάνδρας μετά τις διώξεις που ανακοινώθηκαν19-03-2019 19:56
00:02:37 
Έναν Γολγοθά χωρίς τέλος ανεβαίνει η Βαρβάρα Φύτρου19-03-2019 19:56
00:01:53 
Κύκλωμα αδειών παραμονής είχαν στήσει επιτήδειοι, παριστάνοντας τα ζευγάρια19-03-2019 20:44
00:00:50 
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο της μητέρας και του παιδιού της στον Νέο Κόσμο19-03-2019 20:51
00:01:49 
Πυρά και από τους εισαγγελείς, δέχεται ο νέος Ποινικός Κώδικας19-03-2019 20:45
00:00:46 
Δεκάδες κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο19-03-2019 20:44
00:01:48 
Εξπέρ στην παραβίαση κλειδαριών ήταν τα μέλη της μαφίας των Γεωργιανών19-03-2019 20:44
00:02:03 
Έναν και μοναδικό μαθητή, έχει το νησάκι των Αρκιών19-03-2019 20:47
00:01:20 
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα διπλώματα «μαϊμού»19-03-2019 20:15
00:01:08 
Σοκ με τον 8χρονο που βρέθηκε κλειδωμένος στην τουαλέτα του σπιτιού του19-03-2019 20:14
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο