LATEST NEWS
 
Οικονομία /Ευρωπαϊκή Ενωση Δημοσίευση: 14 Μαρτίου 2019 16:03

Η διαφθορά στο επίκεντρο συνάντησης κλιμακίου του Συμβουλίου της Ευρώπης με το ΣΕΕΔΔ

Στόχος των δύο πλευρών, η εμβάθυνση της συνεργασίας για ένα νέο Διοικητικό Πρότυπο που θα παράγει μικρότερο αριθμό δικαστικών υποθέσεων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σε θετικό κλίμα έγινε την Τετάρτη, η συνάντηση κλιμακίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο συμμετείχε η Alina Tatarenko, Επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωσίας για την Καλή Διακυβέρνηση και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στα γραφεία του ΣΕΕΔΔ στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη καλών πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημόσια ακεραιότητα και τα εργαλεία πρόληψης. Κοινή δέσμευση των δύο πλευρών αποτέλεσε η αναγκαιότητα ανάδειξης του κρίσιμου ρόλου της Δημόσιας Δεοντολογίας στη βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τους Δημόσιους Θεσμούς.

Είχε προηγηθεί, πριν λίγους μήνες, η ιδιαίτερα πετυχημένη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Δημόσια Δεοντολογία, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και με τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων, της Ελληνικής Κυβέρνησης, θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, οπότε και τέθηκαν οι βάσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), καθηγητής Νομικής Σχολής, κ. Δημοσθένης Κασσαβέτης, παρουσίασε το σημαντικό έργο του μεγαλύτερου διοικητικού ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας, η δράση του οποίου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τομέα (υγεία, μεταφορές, δημόσια έργα, οικονομία κ.λπ.) αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, προσδιορίζοντας ως σκοπό της συνολικής του δραστηριότητας «τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ακολούθως, ο κ. Κασσαβέτης εξήρε την αποτελεσματικότητα της δράσης του Συμβουλίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Κοινού Έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας στην πρόληψη της διαφθοράς και ενισχύοντας την ικανότητα των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και τη σύγκριση της ποιότητας των πολιτικών τους σχετικά με την ενδυνάμωση της δημόσιας δεοντολογίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Εργαζόμαστε συστηματικά και εντατικά για ένα νέο διοικητικό πρότυπο, που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο Δημόσιο» δήλωσαν οι δύο πλευρές και συμφώνησαν ότι η ενδυνάμωση της ηθικής στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρόληψης της διαφθοράς και της ελάφρυνσης της πίεσης που δέχεται το δικαστικό σύστημα από τη λειτουργία της Διοίκησης.

Από την πλευρά του ΣΕΕΔΔ τέθηκε ως προτεραιότητα  η προώθηση, στο πλαίσιο των ελέγχων, των δώδεκα (12) Αρχών της Χρηστής Δημοκρατικής Διακυβέρνησης, οι οποίες καλύπτουν θέματα όπως η ηθική συμπεριφορά, το κράτος δικαίου, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η λογοδοσία, που πηγάζουν από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση και τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης ευχαρίστησαν το ΣΕΕΔΔ για τη συμβολή του στην επιτυχία του έργου και πρότειναν δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τη στρατηγική του ΣΕΕΔΔ για την «απενοχοποίηση των ελέγχων», το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των ευρημάτων τους και την ανάδειξη της σημασίας αναγνώρισης και εμπέδωσης μιας κουλτούρας Δεοντολογίας στον κρατικό μηχανισμό, όπως αυτές οι παράμετροι προσδιορίζονται σε πρόταση του ΣΕΕΔΔ για τεχνική βοήθεια από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι προτεινόμενες δράσεις, ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθες:

Α) Αξιολόγηση από ομότιμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου το ΣΕΕΔΔ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ωφεληθούν από μια ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση καταγγελιών ανήθικης συμπεριφοράς και τη δομή αυτής της υπηρεσίας. Επίσης, θα συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία του υπάρχοντος συστήματος. H διαδικασία της Ανασκόπησης στοχεύει στο να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για να προετοιμαστούν, προσαρμοστούν ή υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις.

Αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ευρύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων θεμάτων και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου το οποίο θα αντικατοπτρίζει τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές και τις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Η ανασκόπηση και συμβουλευτική για την πολιτική που θα ακολουθηθεί θα τροφοδοτήσει μία συμβουλευτική πολιτική η οποία θα αφορά την πιο αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών και θα εμπεριέχει και κατευθυντήριες γραμμές.

Β) Ανάλυση κινδύνου διαφθοράς επικεντρώνοντας σε επιλεγμένες διοικητικές διαδικασίες. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης δεν είναι τόσο να ανιχνευθούν τα υφιστάμενα φαινόμενα  διαφθοράς όσο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από αυτά. Συνεπώς, τα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου μπορούν να προσφέρουν    αποτελεσματική πρόληψη για πιθανές αρνητικές καταστάσεις.

Γ) Δημιουργία πίνακα αξιολόγησης των καταγγελιών με χρήση δεικτών ιεράρχησής τους και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης.

Δ) Πρόγραμμα καλών πρακτικών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στοχεύοντας στην αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών αρχών, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τις ελληνικές ορθές πρακτικές για βελτίωση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τη διάδοση των πρακτικών αυτών καθώς και να βελτιώσει την επίγνωση και την αποδοχή μέσω εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η συνάντηση των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε με τη διερεύνηση της δυνατότητας εκπαίδευσης, ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων και πιστοποίησης των υπηρετούντων επιθεωρητών – ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας «εκπαίδευσης εκπαιδευτών». Τέλος, το κλιμάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης πρότεινε στο ΣΕΕΔΔ να συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις του, μεταφέροντας την εμπειρία του και τις βέλτιστες πρακτικές που έχει ήδη υιοθετήσει.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Γκέτεμποργκ: έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών με τραυματίες (εικόνες)14:00Σεισμός στην Κρήτη: Drone καταγράφει εικόνες αποκάλυψεις 13:51Ληστεία στην Μητροπόλεως: Βρέθηκε το κρυσφήγετο του 33χρονου 13:40Συνταγή: τορτελίνια με μπέικον, ντομάτα και κρέμα γάλακτος13:30Επιστρέφουν τα Κύπελλα Ευρώπης, πρεμιέρα στην Euroleague13:19Σταυρούπολη: Φωτιά στα ΕΠΑΛ όπου έγιναν τα επεισόδια (εικόνες)13:10Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ!12:59Ελλάδα - Γαλλία: Τι προβλέπει η συμφωνία αμυντικής συνδρομής12:49Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ήλιος, ο Κρόνος και η όψη της Αφροδίτης (βίντεο)12:38“The 2Night Show” - Παπασπηλιόπουλος: οι “Άγριες Μέλισσες”, οι άσχημες κριτικές και ο θυμός12:27Σεισμός στην Κρήτη: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα για τους σεισμόπληκτους12:16“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)12:05Αντετοκούνμπο: Γιατί έκανα το εμβόλιο 11:54Λεμεσός: Επίθεση κουκουλοφόρων σε οπαδούς της ΑΕΛ11:43Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και κρύο11:31Επίθεση με βιτριόλι: η πρώτη απόπειρα και τα “σκοτεινά σημεία” στην δίκη (βίντεο)11:22Θεσσαλονίκη: Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό11:09“The 2Night Show” - Ντούσκος: Έτρωγα παγάκια για να ξεχάσω την πείνα (βίντεο)10:56Μητσοτάκης - Μακρόν: συμφωνία για φρεγάτες Belharra10:45Σύννεφο σκόνης κάλυψε το Σάο Πάολο (βίντεο)10:33
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο