LATEST NEWS
 
Οικονομία /Επιχειρήσεις /

Οικονομικά αποτελέσματα στο 9μηνο

Δημοσίευση: 27 Νοεμβρίου 2014 16:37

Σημαντική αύξηση κερδών στη ΔΕΗ

Τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο του έτους ανέρχονται στα 121,8 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ - Λογότυπο

Ανοδικά κινήθηκαν τα κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο του 2014  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συγκεκριμένα, τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 121,8 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΔΕΗ. 

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά € 113,4 εκατ. (16,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%, έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2013.

Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014, που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ., η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αντίθετα, η θετική επίπτωση, η οποία επίσης είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€ 17,4 εκατ. και € 3,9 εκατ. τόκοι) ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008 αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, τονίζεται ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. 

Αντίστοιχα, στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013 περιλαμβάνεται εφάπαξ αρνητική επίπτωση ύψους € 109 εκατ., από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το διάστημα 1.7.2010 έως 30.9.2013. 

Χωρίς τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, το EBITDA εννεαμήνου 2014 διαμορφώνεται σε € 819,5 εκατ. έναντι € 790 εκατ. πέρυσι, και το περιθώριο EBITDA σε 18,5% έναντι 17,5% αντίστοιχα. 

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 69 εκατ. ή 1,5% και διαμορφώθηκε σε € 4.424,9 εκατ. έναντι € 4.493,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 51,3 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 65,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Στο γ’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά € 48,6 εκατ. ή 3,2%. 

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 4.287 εκατ. το εννεάμηνο 2014 έναντι € 4.348,9 εκατ. το εννεάμηνο 2013 (μείωση € 61,9 εκατ. ή 1,4%). 

Ειδικά στο γ’ τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,8 εκατ. ή 3,2%. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση στα έσοδα ύψους € 17,7 εκατ., λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Διαιτησίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013, η αύξηση ανέρχεται σε € 30,1 εκατ. ή 2%, λόγω αυξημένης ζήτησης, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων.

Επιπλέον, το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.967,3 εκατ., αυξημένο κατά € 318,9 εκατ. σε σχέση με την 30.9.2013 (€ 4.648,4 εκατ.). Σε σχέση με 31.12.2013 (€ 4.524,3 εκατ.), το καθαρό χρέος ήταν αυξημένο κατά € 443 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καθαρή εκροή ύψους € 190 εκατ. περίπου για την απόδοση της τελευταίας δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος το εννεάμηνο 2014, στην πληρωμή των € 42,3 εκατ. (από το συνολικό ποσό των € 48,3 εκατ.) για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και για τη χρηματοδότηση αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, για τα αποτελέσματα:

«Στο γ΄ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 1.591,3 εκατ. , αυξημένος κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ως αποτέλεσμα μικρής αύξησης της εγχώριας ζήτησης (κατά 1,4%), προερχόμενης κυρίως από πελάτες Χαμηλής Τάσης, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων. Η επιβράδυνση του ρυθμού σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και η χαμηλότερη δαπάνη για φυσικό αέριο είχαν θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εξαιρουμένων των εφάπαξ επιπτώσεων, μειώθηκαν κατά 2,2% (€ 29,5 εκατ.). Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά 6,4% (€ 24,1 εκατ.). Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε € 264,1 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2014 από € 203,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε εναρμόνιση και με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για κοστοβαρή τιμολόγια χωρίς σταυροειδείς επιδοτήσεις, προχωρήσαμε σε αναδιάταξη των τιμολογίων μας στη Χαμηλή Τάση και πρόσφατα ανακοινώσαμε και κλιμακούμενες εκπτώσεις όγκου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Χαμηλή και Μέση Τάση, με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 GWh. Αυτές οι αλλαγές θεωρούμε ότι είναι σημαντικές προκειμένου να συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες στο νέο πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι μεγάλο μέρος των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, σχετίζονται με διάφορους φόρους και τέλη, τα οποία δεν έχουν σχέση με τις χρεώσεις προμήθειας για την ηλεκτρική ενέργεια της ΔΕΗ, ενώ το σκέλος που αφορά μόνο το κόστος της ενέργειας, επιβαρύνεται επίσης από την υψηλή φορολογία στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών (ACER) και του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρώπης (CEER), το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει μόνο το 53% της τελικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, όπως πολλές Ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της αναβάθμισης και ανανέωσης του παραγωγικού μας δυναμικού και κατ’ επέκταση της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις, και συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο, με το σημαντικότερο έργο παραγωγής υπό κατασκευή να είναι η λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση και των δικτύων. Για το σκοπό αυτό, υπογράψαμε τον Σεπτέμβριο, τη δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους €180 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Παράλληλα, η θυγατρική μας εταιρεία, ΑΔΜΗΕ, προχωρά στην υλοποίηση της διασύνδεσης του ηπειρωτικού συστήματος με τις Κυκλάδες, με στόχο την μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού τους, δεδομένων και των ισχυρών μελλοντικών προοπτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού, τη μείωση του υφιστάμενου υψηλού κόστους παραγωγής και τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο σύμβαση χρηματοδότησης ύψους € 65 εκατ. με την ΕΤΕπ έναντι συνολικής εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο ύψους €130 εκατ. 

Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, προκειμένου να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, οι οποίες θα έχουν θετική επίπτωση στη λειτουργική μας αποδοτικότητα, προς όφελος των μετόχων μας και των πελατών μας, χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο να προωθεί τη μετάβαση σε μία πραγματικά απελευθερωμένη αγορά, η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια και δίκαιους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες. Οι παραπάνω αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και για τις επικείμενες κρίσιμες ρυθμιστικές αποφάσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, πιστεύουμε στην ανάγκη ελάφρυνσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από την υπερβάλλουσα φορολογία και τα λοιπά τέλη. Από τη δική μας πλευρά, έχοντας ήδη υλοποιήσει μεγάλη μείωση των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς μας». 

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΚορονοχρέη: Πώς γίνεται η ρύθμισή τουςΧθες 11:12 | Ειδήσεις

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας για τη ρύθμιση των χρεών σε έως και 72 δόσεις.

Κομισιόν: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την στήριξη πληττόμενων ΜμΕ Χθες 13:36 | Ειδήσεις

Πράσινο φως για το πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Κομισιόν: Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη των ΜΜΕΧθες 16:14 | Ειδήσεις

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα για υποστήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών περιφερειακών Μέσων και ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Κορονοϊός: Στη Βουλή η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίαςΤρίτη 27 Ιουλίου 2021 16:00 | Ειδήσεις

Στη Βουλή σήμερα η τροπολογία για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις. Ποιες άλλες ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κορονοϊός: Ένα βήμα πριν το μίνι lockdown Μύκονος και Ίος18:35Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης18:22Κορονοϊός: 2696 νέα κρούσματα στην Ελλάδα18:11Χαρδαλιάς – Παπαευαγγέλου: η ενημέρωση για τα μέτρα και τη μετάλλαξη Δέλτα (βίντεο)17:59Ολυμπιακοί Αγώνες: οι ελληνικές συμμετοχές της Παρασκευής17:45“Ήλιος”: Ο Δημήτρης Μοθωναίος στη σειρά του ΑΝΤ1 σε ρόλο έκπληξη (εικόνες)17:31Καύσωνας – ΓΓΠΠ: συστάσεις προς τους πολίτες17:17Καβάλα: έκρυψε κοκαΐνη σε κρουασάν (εικόνες)17:04Δένδιας: Αν η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική της συμπεριφορά θα υπάρξουν επιπτώσεις.16:51Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης έγινε μπαμπάς! (εικόνες) 16:37Μητσοτάκης: Στήριξη στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία16:24Ρένα Βλαχοπούλου: Σαν σήμερα έφυγε η “Κόμισσα της Κέρκυρας”16:10Μύκονος: σύλληψη καταζητούμενου για ναρκωτικά από τις ΗΠΑ15:57ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Εγκρίθηκε το ελληνικό πρόγραμμα 15:44Φωτιά στην Τουρκία: Νεκροί, εκκενώσεις και καταστροφές (εικόνες)15:30Θεσσαλονίκη: έφοδος των Αρχών σε παράνομο καζίνο15:17Μητσοτάκης: Ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι μεγάλη δύναμη για τη χώρα15:03Ολυμπιακοί Αγώνες: Ήττα και αποκλεισμός για Σάκκαρη – Τσιτσιπά14:49Πόθεν έσχες - Γιάνης Βαρουφάκης: Η δήλωση του επικεφαλής του ΜέΡΑ2514:36Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο νοσοκομείο εκτάκτως14:23
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο