LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 30 Αυγούστου 2016 19:29

Alpha Bank: Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Αμετάβλητα τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων σε τριμινιαία δράση. Μειώθηκε η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες. 

Κερδοφόρο το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου για τον όμιλο, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank. Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 297,4 εκατ. ευρώ, ενώ το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β' τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

- τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α' εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τη διοίκηση τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β' τρίμηνο 2016 σε 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά 0,7 δισ. ευρώ και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά 0,6 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ., ευρώ μειωμένη κατά 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

- Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

- Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α' τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,5 δισ., ευρώ τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,5 ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Χρηματοοικονομική επίδοση

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 483,4 εκατ. Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από μείωση του Ενεργητικού κατά 0,8 δισ. ευρώ

- Το β' τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 80,2 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών συναλλαγών.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής της VISA ποσού 71,9 εκατ. ευρώ

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 281,1 εκατ. ευρώ Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β' τρίμηνο 2016.

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 340,8 εκατ. το β' τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 605 εκατ. ευρώ έναντι 892,8 εκατ. κατά το β' τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α' εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

- Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους -18,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2016.

Ματζούνης: Θετικός ρυθμός ανάπτυξης το β' εξάμηνο

«Η επίδοσή μας κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητος», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

«Το α' εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων», καταλήγει.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΜαξίμου: αλλάζει το αφήγημα για την Ελλάδα στο εξωτερικόΧθες 11:37 | Ειδήσεις

Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν, η μετόπη του Παρθενώνα, οι επενδύσεις και η νέα περιοδεία του Πρωθυπουργού σε Βερολίνο και Χάγη.

Έλεγχοι-εξπρές σε καταγγελίες για φοροδιαφυγήΧθες 11:48 | Ειδήσεις

Να ενθαρρύνει τις αναφορές για «μαύρο χρήμα» επιδιώκει η ΑΑΔΕ. Το point system για την αξιολόγησή τους.

120 δόσεις: Πάνω από 215 εκατ. ευρώ έφεραν στο ΔημόσιοΧθες 08:58 | Ειδήσεις

Έρχονται βελτιώσεις ως προς την ελάχιστη δόση, το επιτόκιο και τις οφειλές των επιχειρήσεων. Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Έκοβαν τις μισές αποδείξεις χάρη στο… στέλεχος της ταμειακήςΣάββατο 24 Αυγούστου 2019 07:39 | Ειδήσεις

Τι αποκάλυψε η ΑΑΔΕ για τους τρόπους που μετέρχονται επιχειρήσεις για να φοροδιαφεύγουν. Σαρώνουν τις τουριστικές περιοχές οι ελεγκτές.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ήττα και γκρίνια για την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα με την Ξάνθη23:54Η viral “yiayianextdoor” στον ΑΝΤ1: τι λέει για την σχέση με τα ορφανά αγόρια της “διπλανής πόρτας” (βίντεο)23:41Βρέθηκε 5χρονη που είχε χαθεί στο δάσος για τρεις ημέρες (εικόνες)23:27Η Αναστασία Γερολυμάτου στον ΑΝΤ1 για τον διάπλου Κεφαλονιάς-Κυλλήνης με σερφ στα… 81 της! (βίντεο)23:14Κώστας Μπακογιάννης: Να γίνει η Αθήνα αντάξια των πολιτών της (εικόνες)23:01Απόστολος Παπαστάμος στον ΑΝΤ1: ήταν έκπληξη και για εμένα το παγκόσμιο ρεκόρ! (βίντεο)22:48Συνολάκης στον ΑΝΤ1: λανθασμένη η αντιμετώπιση των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο (βίντεο)22:34Αγωνιώδης έκκληση για εθελοντές αιμοδότες (βίντεο)22:20Νίκησε χωρίς να… ιδρώσει ο ΠΑΟΚ22:06Νέες μαρτυρίες και κόντρα για το δυστύχημα με το σκάφος στο Πόρτο Χέλι (βίντεο)21:53Ψάρι με δύο στόματα πιάστηκε σε λίμνη των ΗΠΑ (εικόνες)21:39Ο Βόλος “κούρσεψε” τη Νέα Σμύρνη21:25Πατέρας 8χρονης Αλεξίας στον ΑΝΤ1: κάνω έκκληση σε όλους για τις μπαλωθιές (βίντεο)21:12“Χόρτασαν” μπάλα και θέαμα στο Περιστέρι20:59Γιώργος Μουτάφης στον ΑΝΤ1: έργο εμπρηστών πολλές από τις φωτιές στον Αμαζόνιο (βίντεο)20:46Δραματικές περιγραφές και καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για την φωτιά στην Σιδηρούντα Χίου (βίντεο)20:33Αίγιο: σκότωσε γιαγιά και εγγονάκι λίγων μηνών και εξαφανίστηκε20:19Εργατικό δυστύχημα για ελαιοχρωματιστή20:06Αποκάλυψη ΑΝΤ1 για το “παιχνίδι της μοίρας” με τους δύτες στην Κάρπαθο (βίντεο)19:52ΑΕΚ: ολοκληρώνει τις μεταγραφές της με Γιάνκοβιτς19:39
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο