LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 30 Αυγούστου 2016 19:29

Alpha Bank: Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Αμετάβλητα τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων σε τριμινιαία δράση. Μειώθηκε η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες. 

Alpha Bank

Κερδοφόρο το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου για τον όμιλο, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank. Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 297,4 εκατ. ευρώ, ενώ το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β' τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

- τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α' εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τη διοίκηση τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β' τρίμηνο 2016 σε 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά 0,7 δισ. ευρώ και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά 0,6 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ., ευρώ μειωμένη κατά 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

- Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

- Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α' τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,5 δισ., ευρώ τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,5 ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Χρηματοοικονομική επίδοση

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 483,4 εκατ. Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από μείωση του Ενεργητικού κατά 0,8 δισ. ευρώ

- Το β' τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 80,2 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών συναλλαγών.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής της VISA ποσού 71,9 εκατ. ευρώ

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 281,1 εκατ. ευρώ Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β' τρίμηνο 2016.

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 340,8 εκατ. το β' τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 605 εκατ. ευρώ έναντι 892,8 εκατ. κατά το β' τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α' εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

- Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους -18,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2016.

Ματζούνης: Θετικός ρυθμός ανάπτυξης το β' εξάμηνο

«Η επίδοσή μας κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητος», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

«Το α' εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων», καταλήγει.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΕπιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ: Πίστωση στους λογαριασμούς δικαιούχων του 2ου κύκλουΣήμερα 11:35 | Ειδήσεις

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 20.747 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ.

“Κληρώνει” για νέο πρόεδρο του EurogroupΣήμερα 11:50 | Ειδήσεις

Νέος πρόεδρος εκλέγεται σήμερα από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Εφορία: Ποιες υποθέσεις θα γίνονται ηλεκτρονικάΧθες 09:15 | Ειδήσεις

Τέλος στην ταλαιπωρία στα γκισέ. Οι υποθέσεις φορολογίας ακινήτων θα εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως και με λιγότερη γραφειοκρατία. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

e-ΕΦΚΑ: εγκύκλιος για τις νέες εισφορές ελεύθερων επαγγελματιώνΧθες 12:49 | Ειδήσεις

Διευκρινίσεις για τις νέες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών παρέχει εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης...

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Μάνα στραγγάλισε τον 11χρονο γιο της επειδή έπαιζε στο κινητό (βίντεο)17:54Ο καιρός για τους αγρότες17:42Κορονοϊός - Βέλγιο: η Ελλάδα στην “πράσινη λίστα”17:31Πάιατ για Αγία Σοφία: να παραμείνει παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς17:18Μηχανική βλάβη στο πλοίο Superferry17:06Διακομματική Επιτροπή για την Θράκη16:55Σε... καρότσα μεταφέρθηκε τραυματισμένο παιδί στο νοσοκομείο16:44Φρικτός θάνατος παιδιού: Το εγκατέλειψε η μάνα του στο σπίτι κι έφυγε με τον εραστή της (βίντεο)16:32Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή16:20Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα16:07Κάνιε Γουέστ: Κατεβαίνω στις εκλογές για να κερδίσω15:56Φώφη Γεννηματά: Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα15:43Σρεμπρένιτσα: Έθαψε γιο και σύζυγο 25 χρόνια μετά τη σφαγή (εικόνες)15:31Νέα Υόρκη: Ξεκινά το πρώτο εικονικό Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου15:18Καταστροφικός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Μινεσότα (εικόνες)15:06Έβαψαν κουκουβάγια σε πάρτι και χάραξαν χελώνα!14:55Επιβάτης χτύπησε ελεγκτή γιατί δεν ήθελε να βάλει μάσκα!14:43Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων14:31Τσίπρας για διαδηλώσεις: Μαύρη μέρα για την Ελληνική Δημοκρατία14:18Δολοφονία Μακρή: Αναγνώρισε τον κατηγορούμενο η Βικτώρια Καρύδα14:06
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο