LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

ΙΟΒΕ

Δημοσίευση: 27 Ιουνίου 2014 12:58

Πάνω από 1 δις απο τα διυλιστήρια στην εθνική οικονομία

Η σημαντική συνεισφορά του κλάδου διύλισης στην ελληνική οικονομία, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά διυλιστήρια περιλαμβάνονται σε μελέτη του ΙΟΒΕ.

Αγωγός Πετρελαίου

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Ο κλάδος Διύλισης Πετρελαίου στην Ελλάδα: Συμβολή στην Οικονομία και Προοπτικές», τα ελληνικά διυλιστήρια συνεισέφεραν άμεσα στην εθνική οικονομία περισσότερο από €1 δισ. ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2012, απασχολώντας περίπου 4.100 άτομα και παρουσιάζοντας ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, με επενδύσεις συνολικού ύψους €2,7 δισ. την περίοδο 2009-2012. Επιπλέον, το 2012 συνεισέφεραν το 37,5% στο σύνολο των εξαγωγών προϊόντων της χώρας, από 8,4% μια δεκαετία νωρίτερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συγκράτηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

Όπως τονίζεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση του κλάδου διύλισης στην ελληνική οικονομία είναι αρκετά ευρύτερη. Αν εκτός από την άμεση συμβολή ληφθούν υπόψη οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις του κλάδου στην οικονομία, εκτιμάται ότι μέσω της δραστηριότητάς του ο κλάδος διύλισης συνεισέφερε το 2012 περίπου €3,8 δισ. εγχώριου προϊόντος (2% του ΑΕΠ) και περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας στην εθνική οικονομία. Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά του κλάδου στα φορολογικά έσοδα και στα έσοδα από εργοδοτικές εισφορές, όπως και η συνεισφορά των στενά συνδεδεμένων με τον κλάδο διύλισης τομέων χονδρικού και λιανικού εμπορίου προϊόντων πετρελαίου, οι οποίοι προσέφεραν άμεσα στην εθνική οικονομία επιπλέον €500 εκατ. προστιθέμενης αξίας και τουλάχιστον 23.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ελληνικά διυλιστήρια έχει μεταβληθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος αντιμετωπίζει υψηλό κόστος εφοδιασμού αργού πετρελαίου, χαμηλά περιθώρια διύλισης, κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης και αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και ενέργειας. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά διυλιστήρια είναι ισχυρές και αναμένεται να οξυνθούν, εκπορευόμενες από την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα σε διεθνές επίπεδο και την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας διύλισης σε Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία, δηλαδή από διυλιστήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν επιβαρύνονται με το κόστος συμμόρφωσης με τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων και τις αποδεκτές περιβαλλοντικές επιδόσεις της παραγωγικής διαδικασίας που ισχύουν στην ΕΕ.

Σε αυτό το περιβάλλον, επισημαίνει η μελέτη του ΙΟΒΕ, οι ευρωπαϊκές  πολιτικές που αφορούν τον κλάδο επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του, κυρίως έναντι διυλιστηρίων χωρών εκτός ΕΕ. Η πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής της ΕΕ επιβάλλει στον κλάδο, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), πρόσθετα άμεσα και έμμεσα στοιχεία κόστους από τις εκπομπές CO2, ενώ αβεβαιότητα υπάρχει και σχετικά με την προστασία του κλάδου από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και προστατεύει τους κλάδους που είναι εκτεθειμένοι σε αυτόν, όπως ο κλάδος της διύλισης, με τη διανομή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών. Ωστόσο, για μια σειρά από λόγους τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια  απολαμβάνουν μερικής μόνο προστασίας που μάλιστα μειώνεται διαχρονικά.

Περαιτέρω, το επίπεδο εκπομπών που συνδέεται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT) στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, με το οποίο είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, συνεπάγεται υψηλό κόστος το οποίο επιδεινώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Τέλος, η Οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων επιβάλλει τη μείωση του «αποτυπώματος» άνθρακα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. Οι αλλαγές στην αποδεκτή ποιότητα των καυσίμων εισάγουν πρόσθετες απαιτήσεις κατεργασίας ή/και αλλαγές στην επιλογή αργού πετρελαίου, οι οποίες αυξάνουν τις απαιτούμενες επενδύσεις και το λειτουργικό κόστος των διυλιστηρίων.

Προτάσεις

Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών διυλιστηρίων, η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητά τους και τη διατήρηση της ιδιαίτερα σημαντικής συνεισφοράς τους στην εθνική οικονομία, δεν είναι εξασφαλισμένη, καθώς επηρεάζεται από πλήθος εξωγενών για τον κλάδο παραγόντων, όπως η νομοθεσία και οι υπό διαμόρφωση πολιτικές της ΕΕ δημιουργούν σημαντικό πρόσθετο βάρος/αβεβαιότητα στον κλάδο διύλισης, ενώ σε εθνικό επίπεδο η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής και η ύφεση δημιούργησαν συνθήκες που αυξάνουν το κόστος ενέργειας και επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, όπως τονίζεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ

Η διασφάλιση των προοπτικών βιωσιμότητας του κλάδου επομένως μπορεί να επιτευχθεί με παρεμβάσεις πολιτικής που, υπό προϋποθέσεις, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής:

- Την ισορροπημένη προσέγγιση στην εφαρμογή μέτρων της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, ώστε εκτός από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον να λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας στην οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία του κλάδου διύλισης έναντι του κινδύνου διαρροής άνθρακα πριν και μετά το 2020, ειδικά εάν ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών της ΕΕ καθώς και η ένταση των εμπορικών συναλλαγών των ελληνικών διυλιστηρίων με τρίτες χώρες.

- Την αλλαγή της στόχευσης της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ, από μέτρα που λαμβάνει μονομερώς στην προσπάθεια επίτευξης μιας παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Την ολοκλήρωση του ελέγχου καταλληλότητας (fitness check) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο διύλισης και ιδίως όσον αφορά την επίπτωσή του στην ανταγωνιστικότητα των διυλιστηρίων, πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ή τη ψήφιση νέων ρυθμίσεων. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό οι έλεγχοι καταλληλότητας να περιλαμβάνουν / επεκταθούν και σε επικείμενες αναθεωρήσεις της  ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

- Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής που θα οδηγούν σε μείωση του ενεργειακού κόστους - επιπλέον αυτών που έχουν ήδη εξαγγελθεί - όπως για παράδειγμα η μείωση του ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, των χρεώσεων στα τιμολόγια ηλεκτρισμού για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) και του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

- Παρεμβάσεις στο συνδεδεμένο με τα διυλιστήρια κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών για την ενίσχυση της συνολικής ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια αγορά, όπως η παροχή ημερών πίστωσης για την απόδοση του ΕΦΚ υγρών καυσίμων, η εφαρμογή των νομοθετημένων μέτρων για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καυσίμων κ.ά.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΡέγκλινγκ: καλύτερη η εκτίμηση για την ανάπτυξη στην ΕλλάδαΣήμερα 21:08 | Ειδήσεις

Στην Αθήνα θα βρεθεί στις αρχές Φεβρουαρίου ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι.

Βρούτσης: αποκαθιστούμε μια μεγάλη αδικία σε βάρος των συνταξιούχωνΣήμερα 15:37 | Ειδήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε τιμωρητικά και απαξιωτικά απέναντι στους συνταξιούχους στερώντας του επιδεικτικά το δικαίωμα στην εργασία, τονίζει το Υπουργείο Εργασίας. Η απάντηση της Γεροβασίλη.

Eurogroup: Κρίσιμες επαφές Σταϊκούρα στις ΒρυξέλλεςΣήμερα 09:23 | Ειδήσεις

Με ποιους θα συναντηθεί ο Υπουργός Οικονομικών. Ποια θέματα θα τεθούν επί τάπητος. Στην Αθήνα οι επικεφαλής των Θεσμών.

“Εξοικονομώ κατ' Οίκον”: Οι αλλαγές με το νέο πρόγραμμαΣάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 08:46 | Ειδήσεις

Νέους τρόπους χρηματοδότησης και περισσότερους δικαιούχους προβλέπει το νέο πρόραμμα. Το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ρέγκλινγκ: καλύτερη η εκτίμηση για την ανάπτυξη στην Ελλάδα21:13Σερβία-Μαυροβούνιο: Μαίνεται ο πόλεμος των μαφιόζων για το εμπόριο ναρκωτικών (βίντεο)21:00Ζακ Κωστόπουλος: στο εδώλιο οι καταστηματάρχες και οι αστυνομικοί20:48Νεκροί από κατάρρευση πεζογέφυρας (εικόνες)20:35Γιαννακόπουλος προς οργανωμένους: “Η υπομονή έχει εξαντληθεί …”20:23Χτύπησαν και λήστεψαν άνδρα στην μέση του δρόμου20:12Συρίγος στον ΑΝΤ1: γιατί η Τουρκία “στοχεύει” το τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ (βίντεο)20:01Ολυμπιακός: κύριοι της ΕΠΟ έχετε ξεφτιλίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο19:48Συνάντηση Μητσοτάκη – Ιερώνυμου19:34“Εδώ Βρυξέλλες”…19:21Ιράκ: αυξάνεται ο αριθμός νεκρών και τραυματιών (εικόνες)19:08Ελισάβετ Σπανού: Εννοείται ότι ζήτησα βοήθεια ψυχολόγου (βίντεο)18:55Θεσσαλονίκη: κατάληψη λόγω των βίαιων επιθέσεων σε μαθητές18:42Κατσαρίδα σε ψωμάκι που προοριζόταν για μαθητές (εικόνες)18:28Ολυμπιακός: “γλυκοκοιτάζουν” Ποντένσε οι “Λύκοι”18:15Αγωνία για την εξαφάνιση 23χρονου18:02Αχτσιόγλου: έρχεται… ο λογαριασμός του Ασφαλιστικού17:50Βάρη: Καταζητούμενοι της Interpol οι άνδρες που δολοφονήθηκαν17:36Ο καιρός για τους αγρότες17:23“Μαϊμού” αστυνομικός ξάφρισε Πακιστανούς!17:10
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο